Grafické informace vlevo
 Operátor +421 903 878 089
 Platobné karty Prijímame platby
Facebook Facepile
Certifikovany obchod

Tento e-shop je certifikovaný.

 

Ako odvetrať prostredie s nebezpečenstvom výbuchu

(5)
Ako odvetrať prostredie s nebezpečenstvom výbuchu


 

Čo sú priestory s nebezpečenstvom výbuchu?

Priestory s nebezpečenstvom výbuchu môžu byť klasické prevádzky, ako sú nákupné centrá, podzemné garáže alebo sklady. Taktiež sem spadajú miesta s vysokým rizikom výbuchu, a to továrne, rafinérie, čerpacie stanice, lakovne alebo prevádzky chemického priemyslu a ďalšie. Ovzdušie v týchto miestach by mohlo obsahovať plyny, pary alebo iné horľavé látky.


 

Rozdelenie priestorov podľa pravdepodobnosti explózie

Pre výber správneho nevýbušného ventilátora je nutné poznať zónu, do ktorej sa produkt vyberá. Priestory sa od seba odlišujú podľa toho, čo môže spôsobiť výbuch a v akej miere tu k výbuchu môže dôjsť.


 

Priestory s nebezpečenstvom výbuchu pár a plynov

Najčastejšie sa jedná o prostredie chemického priemyslu, petrochemického priemyslu, farmácie, čerpacie stanice alebo hlbinné bane. Podľa miery pravdepodobnosti explózie sa priestory označujú zónami:

Zóna 0 - jedná sa o priestor, kde je výbušná zmes neustále, alebo sa tu vyskytuje v dlhých periódach.
Zóna 1 - v tomto priestore môže príležitostná výbušná zmes vzniknúť za bežnej prevádzky.
Zóna 2 - takto sa označujú priestory, kde je výskyt výbušnej zmesi nepravdepodobný a ak vznikne, tak na krátku dobu.


 

Priestory s nebezpečenstvom výbuchu prachu

Výbuch prachu hrozí najčastejšie v obilných mlynoch alebo tam, kde sa spracováva škrob, múka, cukor, kakao, farbivá, liečivá alebo tu vzniká drevený prach. Prakticky sa jedná o akýkoľvek prach s výnimkou anorganických látok a solí kovov. Tieto priestory sa označujú zónami:

Zóna 20 - výbušnú atmosféru tu trvalo, dlho alebo často tvoria oblaky zvíreného horľavého prachu.
Zóna 21 - výbušná atmosféra tvorená oblakom zvíreného horľavého prachu tu môže vzniknúť príležitostne pri normálnej prevádzke.
Zóna 22 - jedná sa o priestor, v ktorom nie je pravdepodobný vznik výbušnej atmosféry. Pokiaľ tu vznikne, potom je to len na krátke časové obdobie.


 


 

ATEX: európska smernica, ktorá definuje ventilátory používané vo výbušnom prostredí

ATEX je skratka slovného spojenia Atmospheres EXplosibles, ale zároveň označuje európsku smernicu 2014/34 / EÚ, ktorá sa zaoberá uvedením elektrických a mechanických zariadení, súčastí a systémov s ochranou proti výbuchu na trh. Platí od 20. 4. 2016.

Popisovaná smernice je kľúčová pre produkty, ktoré sa používajú v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu. Za jej dodržanie nesie u svojich produktov zodpovednosť výrobcu. Okrem toho pod smernicu spadajú tiež riadiace, kontrolné a regulačné zariadenia, ktoré sa síce nenachádzajú priamo v prostredí s možnosťou výbuchu, ale sú podstatné pre spoľahlivé fungovanie zariadenia a bezpečnostných systémov slúžiacich na ochranu proti výbuchu.

Zariadenia a ochranné systémy, ako sú napríklad ventilátory do výbušného prostredia, ktoré podliehajú smernicu ATEX, musia niesť označenie CE, musí k nim prehlásením ES o zhode a návod na obsluhu.


 

Zariadenie do výbušného prostredia

Podľa smernice ATEX musí každé zariadenie do výbušného prostredia niesť špecifické značenie, ktoré sa skladá z písmen a číslic:

 • CE označenie,
 • číslo autorizovanej osoby,
 • symbol ochrany proti výbuchu,
 • skupina zariadenia - značí sa I alebo II,
 • kategórie v rámci skupiny - M1, M2, 1, 2, 3,
 • typ výbušnej atmosféry plyn alebo prach - značí sa G alebo D,
 • typ ochrany pre zariadenie do výbuchu - ia, ib, e, nA atď.,
 • skupina plynov - IIA, IIB, IIC,
 • maximálna povrchová teplota zariadení do atmosféry G - T6 (85 ° C), T5 (100 ° C), T4 (135 ° C), T3 (200 ° C), T2 (300 ° C), T1 (450 ° C),
 • maximálna povrchová teplota zariadení do atmosféry D - T81 ° C,
 • odolnosť voči prachu a vode - IP68, IP54.


 

Typ ochrany

Typov ochrán je celý rad. Odlišujú sa od seba napríklad atmosférami či zónami. Ako príklad uvádzame tieto vybrané typy ochrán:

Ex ia - ochranu tvorí Iskrová bezpečnosť a používa sa pre atmosféru typu G aj D. Využíva sa v zóne 0, 1, 2 a 20, 21, 22.
Ex ib - Iskrová bezpečnosť, ktorá sa využíva v atmosfére typu G aj D v zónach 1, 2 a 21, 22.
Ex ec - zaistené vyhotovenie pre atmosféru G do zóny 2.
Ex nA - ochrana typu n, ktorá je vhodná pre atmosféru G v zóne 2.


 

Akými spôsobmi odvetrávať výbušné prostredie

Vo výbušnom prostredí môže dôjsť k naakumulovaniu zmesí, kvôli ktorým môže nastať výbuch. Preto je nutné tieto priestory dostatočne odvetrávať. Vybrať pritom musíte také elektrické zariadenie, ktoré v nebezpečnom mieste nespôsobí výbuch.

Elektrické zariadenia do prostredia, v ktorom hrozí výbuch, musí byť navrhnutá a konštruovaná tak, aby ich používaním nedošlo k výbuchu napríklad kvôli vysokej prevádzkovej teplote alebo iskrením v elektrickom obvode. Napríklad klasický domový vypínač, vnútri ktorého dochádza pri používaní k vzniku iskier na kontaktoch, by mohol vo výbušnom prostredí iniciovať výbuch. Preto sa musí konštruovať tak, aby k výbuchu nedošlo.


 

Ventilátory do výbušného prostredia

Priestory s potenciálom výbuchu nemožno odvetrávať klasickými ventilátormi. Preto je nutné siahnuť po špeciálne navrhnutých a konštruovaných nevýbušných ventilátoroch, ktoré majú zapuzdrenú elektrickú časť. Vďaka tomu nehrozí, že by z nich pri skrate alebo pri mechanickom poškodení vyšla iskra. Tým pádom ani nespôsobí výbuch v prostredí s vysokou koncentráciou chemikálií, plynov alebo prachov vo vzduchu, kvôli ktorým by k explózii inak mohlo dôjsť. V predaji sú v celej rade prevedení.

Od klasických ventilátorov sa nevýbušné zariadenia odlišujú:

Ventilátory - majú neiskrivé prevedenie. Môže sa jednať o ventilátory sa špirálové skríň, s klinovým remeňom alebo ventilátory s voľným obežným kolesom.
Motory - do nevýbušných ventilátorov sa používajú motory v zaistenom prevedení s označením podľa typu ochrany (d, p, q, o, e, i, atď.).
Filtre - pre ventilátory do výbušného prostredia sa používajú iba antistatické filtre, ktoré sa vyrábajú zo špeciálneho elektrostaticky vodivého filtračného média určeného do prevádzky s rizikom explózie.
Opláštenie - všetky časti môžu mať vodivé pripojenie k centrálnemu uzemňovaciemu bodu. Všetka vodivá prepojenie spĺňajú požiadavky smernice ATEX.


 

Druhy ventilátorov do výbušného prostredia

Než sa rozhodnete pre konkrétny typ ventilátora, vždy si overte, či spĺňa certifikáciu pre použitie do výbušného prostredia. Spoznáte ho podľa toho, že bude spĺňať normu STN EN 14986 - Konštrukcia ventilátorov v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu. Táto norma obsahuje konštrukčné požiadavky na ventilátory, ktoré sa budú používať v rizikovom prostredí.

Ventilátory sa delia podľa spôsobu prevedenia a montáže na:

nevýbušné ventilátory s montážou na strechu,
nevýbušné ventilátory do potrubia,
nevýbušné ventilátory na stenu.

Z hľadiska konštrukcie sa stretnete s ventilátormi axiálnymi a radiálnymi, ktoré sa od seba líšia uhlom sania a uhlom výfuku.


 

Axiálne ventilátory

Axiálne často tiež nástenné ventilátory sú charakteristické veľkým prietokom vzduchu pre odvetrávanie cez stenu do 5 metrov. Z hľadiska konštrukčného riešenia je charakterizuje nasávanie a vyfukovanie vzduchu v rovnakom uhle 180 °, a to v smere osi otáčania vrtule. Vrtuľa má rozloženie lopatiek podobné, ako je tomu u lietadla či lodnej skrutky.

Nástenný ventilátor O.ERRE EX ATEX pre odsávanie veľkého objemu vzduchu na krátku vzdialenosť


 

Radiálne ventilátory

Od axiálnych sa líši tým, že vzduch vyfukujú kolmo na smer osi otáčania vrtule v uhle 90 °. Na základe konštrukčného prevedenia sa radiálne ventilátory niekedy označujú ako závitovkové (sa špirálové skríň).

Radiálne čiže závitovkový ventilátor O.ERRE EX ATEX

Vrtuľa tohto výrobku pripomína koleso vodného mlynu, ktoré ženie vzduch do strany pomocou odstredivej sily. Vďaka tomu sa redukuje prípadné nežiaduce spätné prúdenie vzduchu späť cez ventilátor. Radiálne ventilátory vďaka svojej konštrukcii dosahujú vyššieho tlaku než ventilátory axiálne. Hodí sa preto pre odsávanie vzduchu na dlhšie vzdialenosti, a to aj v členitých vzduchovodoch, kde kvôli množstvu odbočiek a ohybov dochádza k výrazným tlakovým stratám.


 

Príslušenstvo k nevýbušným ventilátorom

Aby bolo v prostredí, v ktorom môže dôjsť k výbuchu, dosiahnutá maximálna bezpečnosť, používa sa spoločne s nevýbušnými ventilátormi i ďalšie príslušenstvo do výbušného prostredia, ktoré svojou konštrukciou zodpovedá bezpečnostným nárokom na použitie vo výbušnom prostredí.

 • Detektory plynu - meria prítomnosť a koncentráciu najrôznejších plynov, ktoré sa môžu v prostredí vyskytovať (oxid uhoľnatý, propán, vodík, metán a ďalšie). Okrem toho môžu kontrolovať aj koncentrácie výparov. V prípade toxické koncentrácie vzduchu odošle detektor v dostatočnom časovom predstihu upozornenie do ústredne.
 • Snímače teploty - podľa prevedenia dokážu merať teplotu v priestore, ale aj v kvapaline. Niektoré modely umožňujú meranie teploty i vlhkosti. Priestorové termostaty sa zase starajú o kontrolu a reguláciu teploty v konkrétnom prostredí.
 • Snímače tlaku - dokážu merať absolútny aj relatívny tlak. Líšia sa od seba rozsahom tlaku. Tlakové spínače sa používajú na kontrolu prúdenie pri elektrických vykurovacích registrov, klinových remeňov alebo filtrov. Okrem toho sa dajú využiť ako regulátor hraničných hodnôt alebo ako poistka tlaku vzduchu.
 • Snímače vlhkosti - kombinované snímače vlhkosti dokážu snímať nielen vlhkosť, ale aj teplotu vo výbušnom prostredí.
 • Elektromagnetické ventily - podľa typu sa používajú pre reguláciu plynu, ale aj neagresívne kvapaliny alebo plynnej kvapaliny. Ovládanie je možné vykonávať ručne alebo na základe elektromagnetického impulzu.


 

K čomu sme dospeli

Ak hľadáte ventilátor do výbušného prostredia, kde môže k explózii dôjsť kvôli plynom, výparom či prachom, je nutné siahnuť po špeciálnych ventilátoroch. Tieto sa od tých klasických líši predovšetkým svojou konštrukciou s nejiskřivým prevedením. Výrobok musí spĺňať normu STN EN 14986 a byť vyrobený v súlade so smernicou ATEX. Výber vhodného ventilátora podlieha typu a podmienkam výbušného prostredia.

Filtrovať podľa parametrov
Prosím vyberte FenolStop NEW Doprava zdarma Zľava Výpredaj Dopredaj Víťaz testu Tip Olej Wild Orange ZDARMA WIFI Bluetooth Diaľkové ovládanie Nedostupné
Filtrovanie podľa výrobcov
Filtrovanie podľa ceny
12
Vysokotlakový ventilátor do výbušného prostredia O.ERRE CB 310 4M EX ATEX, Ø180mm Do výbušného prostredia Na objednávku Doprava zdarma Doprava zdarma Vysokotlakový ventilátor do výbušného prostredia O. ERRE CB 310 4M EX ATEX, Ø180mm
Vysokotlakový ventilátor do výbušného prostredia O.ERRE CB 310 4M EX ATEX na 230V o Ø180mm s certifikáciou do výbušného prostredia je určený na odsávanie vzduchu a plynných zmesí ako priamo cez stenu, tak cez dlhé potrubie. Kód produktu: 3620
Na objednávku
Na objednávku
Kód: 3620
Ø180mm
€ 1.380,00
ks
Kód: 3622
Ø200mm
€ 1.442,30
ks
Vysokotlakový ventilátor do výbušného prostredia O.ERRE CS 310 4T EX ATEX na 400V, Ø180mm Do výbušného prostredia Na objednávku Doprava zdarma Doprava zdarma Vysokotlakový ventilátor do výbušného prostredia O. ERRE CS 310 4T EX ATEX na 400V, Ø180mm
Vysokotlakový ventilátor do výbušného prostredia O.ERRE CS 310 4T EX ATEX na 400V o Ø180mm s certifikáciou do výbušného prostredia je určený na odsávanie vzduchu a plynných zmesí ako priamo cez stenu, tak cez dlhé potrubie. Kód produktu: 3621
Na objednávku
Na objednávku
Kód: 3621
Ø180mm
€ 1.062,00
ks
Kód: 3623
Ø200mm
€ 1.186,15
ks
Kód: 3625
Ø250mm
€ 1.606,15
ks
Kód: 3624
Ø250mm
€ 1.389,60
ks
Kód: 3627
Ø315mm
€ 1.788,00
ks
Kód: 3628
Ø315mm
€ 1.915,20
ks
Kód: 3629
Ø355mm
€ 3.175,20
ks
Kód: 3630
Ø400mm
€ 4.375,20
ks
Nástenný ventilátor do výbušného prostredia na 400V O.ERRE EB 25 4T Ex-ATEX, Ø250mm Do výbušného prostredia Na objednávku Doprava zdarma Doprava zdarma Nástenný ventilátor do výbušného prostredia na 400V O. ERRE EB 25 4T Ex-ATEX, Ø250mm
Nástenný priemyselný ventilátor O.ERRE EB 25 4T Ex-ATEX 250 na 400V s certifikáciou do výbušného prostredia je určený na odsávanie veľkého objemu vzduchu a plynných zmesí na krátku vzdialenosť. Kód produktu: 3641
Na objednávku
Na objednávku
Kód: 3641
Ø250mm
€ 1.156,80
ks
Kód: 3643
Ø300mm
€ 1.190,40
ks
Kód: 3645
Ø350mm
€ 1.312,70
ks
Kód: 3647
Ø400mm
€ 1.395,60
ks
Kód: 3649
Ø500mm
€ 1.647,60
ks
Nástenný ventilátor do výbušného prostredia O.ERRE EB 25 4M EX ATEX, Ø250mm Do výbušného prostredia Na objednávku Doprava zdarma Doprava zdarma Nástenný ventilátor do výbušného prostredia O. ERRE EB 25 4M EX ATEX, Ø250mm
Nástenný priemyselný ventilátor O.ERRE EB 25 4M EX ATEX o Ø250mm s certifikáciou do výbušného prostredia je určený na odsávanie veľkého objemu vzduchu a plynných zmesí na krátku vzdialenosť. Kód produktu: 3640
Na objednávku
Na objednávku
Kód: 3640
Ø250mm
€ 1.408,15
ks
Kód: 3642
Ø300mm
€ 1.376,40
ks
Kód: 3644
Ø350mm
€ 1.506,00
ks
Kód: 3646
Ø400mm
€ 1.616,40
ks
Kód: 3648
Ø500mm
€ 1.938,00
ks
Vysokotlakový ventilátor do výbušného prostredia O.ERRE CB 230 2M EX ATEX, Ø180mm Vysokotlakový ventilátor do výbušného prostredia O. ERRE CB 230 2M EX ATEX, Ø180mm
Vysokotlakový priemyselný ventilátor O.ERRE CB 230 2M EX ATEX s certifikáciou do výbušného prostredia je určený na odsávanie vzduchu a plynných zmesí ako priamo cez stenu, ako aj cez dlhé potrubie. Ventilátor je vhodný pre použitie v komerčných i priemyse Kód produktu: 3610
Na ceste
Na ceste
Kód: 3610
Ø180mm
€ 1.419,60
ks
Kód: 3612
Ø200mm
€ 1.550,40
ks
Hore
DOPRAVA ZDARMA
Pri objednávke
nad 50€
KAMENNÁ PREDAJŇA
Navigovať do obchodu
VŠETKO O VAŠOM ÚČTE
zobrazit účet
HELPDESK

Potrebuje poradiť?
       Neváhajte a volajte     
+421 903 878 089

Ospravedlňujeme sa, z dôvodu dlhodobej nedostupnosti tohoto produktu sme nútení dočasne pozastaviť objednávanie cez e-shop. Akonáhle produkt naskladníme uvoľníme ho do predaja. V prípade že Vám nevadí dlhšia čakacia doba napíšte nám na info@iventilatory.sk kde Vám radi objednávku vytvoríme.